منطقه فلسطینی کفر عقب، که تا حد زیادی درون حوزه استحفاظی شهرداری تحت حکمرانی اسراییل قدس قرار دارد، عملاً از بقیه شهر جدا است زیرا در سمت کرانه باختری دیوار حائل واقع است.

منطقه فلسطینی کفر عقب، که تا حد زیادی درون حوزه استحفاظی شهرداری تحت حکمرانی اسراییل قدس قرار دارد، عملاً از بقیه شهر جدا است زیرا در سمت کرانه باختری دیوار حائل واقع است.

 

© ۲۰۱۸ آاف‌پ/گتی